cth_sunrise

13 tekstów – auto­rem jest cth_sun­ri­se.

Do tej po­ry w każdym moim spoj­rze­niu kryła się miłość, ale te­raz kiedy wiem już, że nie jes­tem je­go je­dyną ko­bietą nie będę umiała tak sa­mo na niego patrzeć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lutego 2012, 18:02

Cieszę się, że po­kazałam Ci środ­ko­wy pa­lec, kiedy za­pytałeś czy możesz mnie pocałować.
Ty pot­ra­fisz tyl­ko roz­kochać i ra­nić a ja nie mogę poz­wo­lić ser­cu na ta­kie ekscesy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lipca 2011, 23:17

Wyob­ra­ziłam so­bie Ciebie czy is­tniejesz? Po­gubiłam się. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 listopada 2010, 00:39

Za każdym ra­zem gdy włączam tą piosenkę która przy­pomi­na mi Ciebie za­mykam oczy i czu­je Two­je per­fu­my. To tak jak byś był przy mnie, przy­tulał. Mo­ja włas­na magia. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 maja 2010, 00:20

Nie po­wiem Ci te­go, że się w To­bie za­kochałam. Bo wiem, że gdy tyl­ko się od­wrócę sta­niesz za moimi ple­cami z inną i za­pom­nisz o mnie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 12 maja 2010, 12:08

Zniknęło. Mo­je szczęście zniknęło... Widziałam je pod ty­loma pos­ta­ciami.Nie mogłam się zde­cydo­wać a te­raz zgu­biłam je. Cho­lera. Zgu­biłam. Pomóż mi je odnaleźć. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 maja 2010, 19:49

...bo jes­teś tak wspa­niały, że boję się, iż za chwilę znikniesz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 kwietnia 2010, 22:38

Olśniewasz. Pro­mieniejesz. Gdy idziesz ulicą mężczyźni wyglądają z sa­mochodów i oglądają się za Tobą. Ko­biety zaz­droszczą Ci Two­jej aury. Tak, to o To­bie uśmie­chnięta ko­bieto. Jes­teś wspa­niała, dos­trzeż to w końcu. Nie zmieniaj się i za­rażaj op­ty­miz­mem. :) 

myśl
zebrała 28 fiszek • 31 marca 2010, 21:53

Muszę stworzyć iluzję..., za bar­dzo za­wiódł mnie rzeczy­wis­ty świat. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 marca 2010, 20:33

Dob­rze, że nie jes­teś moim tle­nem, bo już daw­no nie miałabym czym oddychać. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 lutego 2010, 19:52

cth_sunrise

cth_sunrise

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność